Osnovno o pravicah in obveznostih staršev natisni


PRAVICE OTROK

Otrokom, vključenim v naš vrtec, zagotavljamo možnost za optimalni razvoj glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Življenje in delo v vrtcu je organizirano tako, da upošteva razlike, pravice do drugačnosti. Otroke vzgajamo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter za postopno razvijanje kritičnega duha osebnih odločitev in avtonomne presoje.


PRAVICE STARŠEV DOLOČENIH V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH

- Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

- Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec tudi formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovnost vrtca.

- Ob vstopu otroka v vrtec se staršem omogoči postopno uvajanje otroka


OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

- da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem,

- da o sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojiteljico na osebnosti otroka, ki so pomemben za njegovo varnost in zdravje

- da na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici prinesejo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka

- da upoštevajo navodila in obvestila na oglasni deski.

- da redno obveščajo o spremembah podatkov (telefonske številke, naslov…)

- da v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih otrok

- d primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu,

- da upoštevajo poslovalni čas in ne zamujajo.

- ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljajo otroku spremstvo staršev ali pooblaščenih oseb

- da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.